سخنانی گهر بار از امامان همام امام رضا (ع) و امام حسن (ع)

امام رضا (ع):

سهچیز وابسته به سه چیز است:
1ـ سختـى ر
وزگـار بـر کسـى که ابزار کـافـى دارد,
2ـ محـرومیت زیـاد بـراى کسـى که در صنعت عقب مـانـده بـاشـد,
3ـ و دشمنى مردم عوام با اهل معرفت.

امام حسن مجتبی (ع):

 بین حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است، آنچه که را با چشم خود ببینى حقّ است;
و آنچه را شنیدى یا آن که برایت نقل کنند چه بسا باطل باشد.

بر شما باد به اندیشیدن که آن زنده کننده دل شخص با بصیرت است.

/ 0 نظر / 10 بازدید