احادیث

امام باقر (ع) :بهترین چیزی راکه دوست دارید درباره شما بگویند ،درباره مردم بگویید.

امام رضا (ع): روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است.

امام صادق (ع): عمل اندک وبادوام که برپایه یقین باشد درنزد خداوند ازعمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.

امام صادق (ع): عالم باشی یاجاهل ،خاموشی رابرگزین تابردبار به شمار آیی .زیرا خاموشی نزد دانایان زینت ودرپیش نادانان پوشش است.

امام علی(ع):به احترام پدرومعلمت از جای برخیز هرچند فرمانروا باشی.

رسول اکرم(ص):بخشنده ترین شما پس ازمن کسی است که دانشی رابیاموزد آنگاه دانش خودرا بپراکند

حضرت زهرا(س)خدای تعالی ایمان رابرای پاکیزگی ازشرک قرارداد ونماز زابرای دوری ازتکبر وخودخواهی .

امام موسی کاظم(ع):بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند انتظار فرج وگشایش است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید