انسان کامل و استاد شهید مطهری

 از نظر استاد مطهری، عباد محض، زاهد محض، مجاهد، آزاده عاشق محض و انسان عاقل محض، هیچکدام انسان کامل نیستند. انسان کامل انسانی است که همه ارزش ها در او رشد کرده باشد،آن هم به حد اعلا و هماهنگ با یکدیگر . 

کمال انسان در تعادل و توازن اوست ؛ یعنی انسان با داشتن این همه استعدادهای گوناگون آنوقت انسان کامل است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل ومعطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن ، همراه هم رشد دهد که علما می گویند اساساً حقیقت عدل به توازن و هماهنگی برمی گردد . علی (ع) انسان کامل است؛ برای اینکه همه ارزش های انسانی ، در حد اعلا و به طور هماهنگ در او رشد کرده است .

دانلود متن کامل کتب شهید مطهری

 

/ 0 نظر / 11 بازدید