نمونه طرح درس روابط اجتماعی با روش تفکر استقرایی

فعالیت دانش آموز

فعالیت معلم

 

 

 

 

 

 

 

تکوین مفهوم

رعایت احترام  به حقوق دیگران –رعایت بهداشت فردی- رعایت آداب معاشرت –عدم رعایت نظافت شهر- کمک به بهداشت در اماکن عمومی-بوق زدن وآلودگی صوتی –دست دادن وسلام واحوال پرسی- عدم رعایت آداب خرید وفروش –عدم استفاده صحیح از وسایل نقلیه ی عمومی –عدم رعایت حقوق کودکان- عدم رعایت نوبت در نانوایی وبانک –عدم پوشش مناسب در جامعه- احترام به سالمندان

ابتدا معلم نوع سوال رامطرح میکند (سوال به صورتی مطرح مکند که دانش آموز ان اطلاعات قبلی در این زمینه داشته باشند .

طرح سوال :دانش آموزان مطالب خود را فهرست بندی میکنند به نظر شما مردم در یک شهر چه کارهای درست یا نادرستی انجام می دهند؟.

فهرست بندی

عدم رعایت آداب خرید وفروش –عدم استفاده صحیح از وسایل نقلیه ی عمومی –عدم رعایت حقوق کودکان- عدم رعایت نوبت در نانوایی وبانک عدم رعایت نظافت شهر –عدم پوشش مناسب در جامعه-

رعایت احترام  به حقوق دیگران –رعایت بهداشت فردی- کمک به بهداشت در اماکن عمومی-دست  دادن وسلام واحوال پرسی- رعایت آداب معاشرت- احترام به سالمندان -

دانش آموزان به صورت گروهی مطالب جمع آوری شده در فهرست را با راهنمایی معلم در چند گروه قرار می دهند.

گروه بندی

گروه منفی

گروه مثبت

دانش آموزان مطالب تفکیک شده را نام گذاری می نمایند.در این قسمت نام گذاری اختیاری است.

عنوان دهی

نظم ندارند-آگاهی به حقوق دیگران ندارند- مسئولیت پذیر نیستند- خود پسند هستند

احساس مسئولیت –تعاون وهمکاری –رعایت قانون در جامعه –دوست داشتن ورعایت نظم ومقررات- توفیق درارتباط با دیگران

شباهت های مطالب هر گروه عنوان میشود .

تفاوت های مطالب هر گروه عنوان می شود.

تعیین جنبه های شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر مطالب

چرا کسانی که بهداشت را رعایت می کنند در گروه اول قرار گرفته اند؟

چرا کسی که پوشش مناسب ندارد در گروه دوم قرار گرفته است؟

چرا احترام به سالمندان در در گروه اول قرار داده شده است؟ 

چرایی؟ به چه دلیل این مطلب در گروه اول قرار گرفته

چرا این موضوع در گروه دوم قرار گرفته ودر گروه اول نیست؟

کشف روابط

معلم:همانطور که مادر جامعه زندگی می کنیم نسبت به هم وظایفی داریم .اگر کسی به وظایف خود آشنا نباشد وآنها را رعایت نکند جامعه دچار مشکل می شود وافراد به اهداف خود در یک جامعه نمی رسند زندگی افراد به خطر می افتد و.........گروه اول را شهروند خوب (قانون مند)وگروه دوم را شهروند بد (غیر قانون مند ) می نامیم.

دراین مرحله معلم با توجه به مطالب دانش آموزان وتفسیر مطالب عنوان شده درس را کاملمی کند وبا کمک دانش آموزان نام (عنوان) درست گروهها رامطرح می کند وفراگیران نامهایی که برای گروههای خود انتخاب کرده اند را تغییر می دهند. (تدریس معلم )

استنباط

به نظر شما دانش آموزانی که در صف صبحگاه یا نماز جماعت مرتب  می ایستند در کدام گروه قرار دارند؟چرا

کارمندی که سر موقع سر کار حاضر نمی شود چطور؟چرا

معلمی که موبایلش رادر کلاس خاموش نمی کند چی؟چرا

دانش آموزی که در خانه جلوی پدر ومادرش بلند نمی شود چی؟ چرا؟

 

معلم با توجه به تکمیل درس در مرحله قبل مطالب جدیدی را عنوان می کند وبه صورت فردی از فراگیران سوال می کند که این موضوع را به کدام گروهها اضافه کنیم ؟ فرا گیر با توجه به شباهت ها وتفاوت ها وچرایی روابط موضوع را جایگزین می کند.

فرضیه سازی

 

 

 

 

 

کاربرد

 

 

مریم بگو اگه دوستت با شما آرام در صبحگاه صحبت کند جزء کدام گروه است ؟ چرا؟

فاطمه جان کسی که پوشش مناسبی ندارد در گروه شهروند خوب است یا در گروه دیگر؟

زهرا آیا شما نظر فاطمه را تآیید می کنید ؟

معلم به صورت فردی سوال می کند آیا مطلبی راکه دوست شما به گروه اضافه کرد تایید میکنید ؟ سپس فراگیران به صورت جمعی به رد یا تصدیق فرضیه می پردازند.

حمایت از فرضیه ها

صحبت کردن آرام در صبحگاه ونداشتن پوشش مناسب  عدم رعایت قانون است وباعث بی نظمی در مدرسه وجامعه می شود .

معلم با توجه به صحبت های فرا گیران به تصدیق یا رد جواب سوالی که درقسمت فرضیه سازی عنوان شده بود می پردازد.

تصدیق یا رد فرضیه توسط معلم

 

/ 0 نظر / 327 بازدید